برنامه ریزی موج غلتان چیست؟

تغییرات مهم اتفاق افتاده در چرخه حیات پروژه ، نیازمند بازبینی مجدد یک یا چند فرآیند برنامه ریزی و احتمالاً برخی فرآیندهای آغازین است. این جزئیات افزاینده از برنامه مدیریت پروژه ، به برنامه ریزی موج غلتان معروف است که بیان می کند برنامه ریزی و مستند سازی ، فرآیندهای تکراری و جاری هستند.

 


MSP آموزش سریع

/ 0 نظر / 527 بازدید