WBS چیست؟

ساختار شکست کار (Work Breakdown Structure) ، یک تجزیه سلسله مراتبی با محوریت تحویل شدنی از کاری است که باید توسط تیم پروژه ، در راستای اهداف پروژه و ایجاد تحویل شدنی های مورد نیاز ، اجرا گردد که در آن، هر سطح پایینتر WBS بیانگر تعاریف تفصیلی تری از کار پروژه است.

ایجاد WBS، فرآیند تقسیم تحویل شدنی ها و کار پروژه به اجزای کوچکتر و با قابلیت مدیریت بیشتر است.

کار برنامه ریزی شده در اجزای WBS در پایینترین سطح که به آنها بسته های کاری می گویند قرار می گیرد. یک بسته کاری می تواند زمانبندی شود، برآورد هزینه گردد، نظارت شود و کنترل گردد.

/ 0 نظر / 534 بازدید