OPM3 چیست؟

OPM3 یا مدل بلوغ مدیریت سازمانی استانداردی برای پیاده سازی اصول مدیریت پروژه در سطح سازمانی است و چارجوبی است که سازمانها بتوانند اهداف استراتژیک خود را به وسیله راهکارهای برتر مدیریت سازمانی پروژه ارزیابی نمایند.  نتایج چنین ارزیابی هایی به سازمان امکان تصمیم گیری در خصوص برنامه ریزی برای بهبودها و نحوه دستیابی به این بهبودها را فراهم می آورد.

OPM3 از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:

دانش که محتوای این استاندارد می باشد،

ارزیابی روشی برای مقایسه با استاندارد فراهم می آورد،

و بهبود مراحل ممکن برای تغییرات سازمانی را تعیین می کند.

 


MSP آموزش سریع

/ 0 نظر / 158 بازدید