دفتر مدیریت پروژه یا PMO

کارکرد یک PMO در راستای پشتیبانی مدیران پروژه به روشهای متنوع به شرح زیر است:

1- مدیریت منابع مشترک تمامی پروژه های تحت اداره توسط PMO

2- شناسایی و توسعه روش شناسی مدیریت پروژه ، راهکارهای برتر و استانداردها

3- مربی گری، ارشاد، آموزش و مراقبت

4- نظارت بر تطابق سیاستها، رویه ها، الگوها و استانداردهای مدیریت پروژه از طریق حسابرسان پروژه

5- توسعه و مدیریت سیاستها، رویه ها، الگوها و دیگر مستندات مشترک پروژه

6- هماهنگی ارتباطات بین پروژه ها

/ 0 نظر / 80 بازدید